Oppsigelse av timebank avtalen

Vi (Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet) har i dag (13.10.2023) sendt oppsigelsen av timebank avtalen til Connect Bus. Avtalen har 2 måneders oppsigelsestid.

Hva betyr det for deg?

Det betyr at alt arbeid ut over din arbeidstidsordning (100% stilling) skal betales med 50% eller 100% overtidstillegg. Dette gjelder fra 01.01.2024 Kjører du ikke inn til bank i perioden frem til årsskiftet, gjelder selvfølgelig ordinære overtidsregler fullt ut.

Fra 01.01.2024 vil det ikke lenger være mulig å kjøre inn timer til timebank.
Alle timer på timebank skal utbetales 20. januar 2024 med 50% overtidstillegg.

Oppdatert pr. 8.11.23: Connect Bus har motsatt seg oppsigelse av timebank avtalen. FF og YTF har sendt krav om forhandlingsmøte. Møtet må avholdes innen 8 dager. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert.

Oppdatert pr. 24.11.23: Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet hadde møte med Connect Bus den 16.11.23 På møtet var begge klubbene (YTF og FF) enige om å si opp timebank avtalen. Yrkestrafikkforbundet har i ettertid valgt å forlenge eksisterende avtale, noe vi finner heller merkelig. Også YTF må forholde seg til hva som ble bestemt på forhandlingsmøte. Vi venter på protokollen fra møtet.

Oppdatert pr. 30.11.23: Protokoll om oppsigelse av timebank avtalen er signert.

Det er enighet om følgende:
Med 2 måneders oppsigelsestid opphører avtalen 31.01.24. Bedriften vil søke å få til avspasering av opparbeidede timer for FF sine medlemmer frem mot opphørsdato. Opparbeiding av timer til timebank opphører 31.12.23. Innestående timer i timebank pr 31.01.24. utbetales med tillegg av 50% overtid i forbindelse med lønn februar 2024.

Minner bare raskt om hvorfor vi sier opp avtalen, som er stort misbruk, skjev fordeling av overtidstimer og timebank. Sjåførene skal selvfølgelig ha den lønnen de har krav på!

Oppdatert pr. 06.12.23: Ledelsen i Oslo sendte ut skrivet «Informasjon timebank 01.12.23» Her hevdes det at timebanken er frivillig. Det står ingenting i lov og avtaleverket om at overtidstillegget kan forhandles bort. (Red anm.) Videre sies det at det er sterkt beklagelig at det kommer påstander om misbruk av avtalen uten at dette er tvistet med bedriften. Fakta er at både YTF og FF har påklaget flere forhold rundt timebanken som har gått i sjåførenes disfavør. Vi trenger ikke å tviste (reforhandle) en avtale vi er misfornøyd med. Vi sier den opp!