Overgang til 98% lønnstabell

Det ble litt usikkerhet rundt overgangen til ny lønnstabell. Skifttillegg skal være med i beregningen av pensjonstrekk. Legger ved en link om dette: https://frifagbevegelse.no/skiftarbeid-og-pensjonsopptjening-6.158.38548.74dd94e9cd

Overtidstillegg skal ikke tas med i beregningen. Se eksemplene dere fikk på e-post.

Her er link til lønnstabellen: https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2022-2024/lonnstabell-bba—98—utenfor-oslo-og-akershus.pdf

Det ble også spurt om hva som skjer med pensjonen hvis en arbeidstaker slutter og returnerer til sitt hjemland. Følgende gjelder da:

Hvis en utenlandsk arbeidstaker flytter tilbake til hjemlandet etter å ha arbeidet i Norge, vil vedkommende fortsatt ha rett til pensjon fra Norge. Hvis arbeidstakeren har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i Norge, vil disse bli utbetalt som normalt. Hvis arbeidstakeren har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i et annet land, kan vedkommende ha rett til pensjon fra dette landet også 123.

Det er imidlertid ikke mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 62 år 4. Håper dette hjelper!